ประกาศแล้ว! บ.อิทธิพรฯ คว้าจัดซื้อรถโดยสารบิ๊กลอต 100 คัน 450 ล้าน ขส.ทบ.

61

ทราบผลประกวดราคาแล้ว! ปมจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ขส.ทบ. บิ๊กลอต 100 คัน 450 ล. ที่แท้ บ.อิทธิพรฯ ชนะ หลังได้ 12 คัน 54 ล้าน เบ็ดเสร็จ 2 สัญญา 502.7 ล้าน

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้รับการร้องเรียนว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2563 และ วันที่ 6 มี.ค.2563 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ออกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 112 คัน วงเงินรวม 504 ล้านบาท แต่แยกการประกาศจัดซื้อ 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2563 ขส.ทบ. ออกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 100 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 2 เม.ย. 2563 กำหนดราคากลาง 450 ล้านบาท

ต่อมา วันที่ 6 มี.ค.2563 ขส.ทบ. ออกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 54 ล้านบาท กำหนดผู้สนใจยื่นข้อสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 เม.ย. 2563

ผลปรากฏว่า บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 12 คัน ในราคา 53,862,000 บาท จากวงเงิน 54 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 138,000 บาท และยังไม่ทราบผลการประกวดราคาซื้อลอตจำนวน 100 คัน ตามข่าวก่อนหน้านี้

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 100 คัน วงเงิน 450 ล้านบาท กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 2 เม.ย. 2563 นั้น เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563 ขส.ทบ. โดย พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ เจ้ากรม ขส.ทบ. ออกประกาศให้ บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 448,850,000 บาท ต่อมาทำสัญญาวันที่ 8 มิ.ย.2563 (สัญญาเลขที่ 39/2563) (ดูเอกสารท้ายข่าว)

เท่ากับ บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด เป็นผู้ชนะการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ทั้ง 2 โครงการ จำนวน 112 คัน เป็นเงิน 502,712,000 บาท

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92463-news01-49.html

- Advertisement -