“ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ติดโผ่นั่ง “ขุนคลัง” คนใหม่

85

ล่าสุด ปรากฎชื่อนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีโอกาสจะเข้ามารับตำแหน่ง รมว.คลังคนใหม่ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ โดยมีแรงสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เนื่องจากมองว่าบุคลิกของนายไกรฤทธิ์ เหมาะสมกับสถานการณ์การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ มีความเด็ดขาด กล้าคิด กล้าตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม นายไกรฤทธิ์ ถือว่ามีประสบการณ์บริหารสูง ผ่านการเป็นผู้บริหารให้บริษัทเอกชนรายใหญ่หลายแห่ง มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี การบริหารจัดการความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) North Texas State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 16/2007), Director Certification Program (DCP 59/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2541 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ บริษัท วี. คอนกลอมเมอเรท จำกัด /  บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด และ บริษัทในเครือ
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ก.ย.2562
  ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • ประธานกรรมการ บริษัท วี. คอนกลอมเมอเรท จำกัด / บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด และ บริษัทในเครือ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

 • กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

Cr: https://www.thansettakij.com/content/money_market/450752

- Advertisement -