เปิดเงื่อนไข “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน”ปล่อยกู้ผู้ค้าออนไลน์ วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท

78

เอสเอ็มอีดีแบงก์ ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย “ปล่อยสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” จับกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ เงื่อนไขเป็นอย่างไรเช็กที่นี่ที่เดียว

จากกรณีที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank ระกอบธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ส่งของพัสดุเก็บเงินปลายทาง หรือ COD ของไปรษณีย์ไทยสามารถขอสินเชื่อได้ เพียงนำประวัติการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน wallet@POST

ส่วนรายละเอียดของ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” ให้ผู้ค้าออนไลน์ มีวงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท เงื่อนไขคุณสมบัติผู้กู้เป็นอย่างไรนั้นเช็กที่นี่ที่เดียว

รายละเอียด

1.สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)

2.วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ปรับปรุง ตลอดจนสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ

3. ผ่อนนานสูงสุด 7 ปีบุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ย 4.875% ต่อปี 3 ปีแรกและนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย 2.875% ต่อปี 3 ปีแรก

4.ลูกค้าผู้สนใจสามารถแสดงความจำนงกรอกข้อมูลเพื่อสมัครขอสินเชื่อได้ที่ หรือผ่าน QR Code ได้รับการติดต่อจากธนาคารภายใน 24 ชม.

5.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

ดอกเบี้ย-ระยะเวลาผ่อน ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

บริการรับสมัครขอสินเชื่อธนาคาร

การให้คำยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเป็นสิทธิของลูกค้า ซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อกรุณาอ่านข้อมูลให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจยอมรับ

ข้าพเจ้าผู้ลงทะเบียนใช้บริการ Wallet@POST ไว้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า “ปณท”)
และเป็นผู้มีชื่อตามบัญชีผู้ใช้นี้ มีความประสงค์จะสมัครใช้บริการ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)”จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ต่อไปจะเรียกว่า “ธนาคาร”) ผ่านช่องทาง “http://partner.smebank.co.th/thaipost

(ต่อไปจะเรียกว่า “บริการ ”) เพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการใช้บริการ ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้ ปณท เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการทำธุรกรรม และ/หรือข้อมูลอื่นใด ไม่ว่าเป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้แก่ ปณท โดยตรงหรือข้อมูลที่ปณท เก็บรวบรวมจากการที่ข้าพเจ้าทำธุรกรรมและ/หรือใช้บริการของ ปณท ผ่านช่องทางสาขาเว็บไซต์แอปพลิเคชั่น THP Call Center และ/หรือช่องทางให้บริการอื่นใด หรือข้อมูลที่ ปณท เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นใดที่น่าเชื่อถือ รวมถึงกรณีที่ข้าพเจ้าใช้บริการแอปพลิเคชั่น “Wallet@POST” และได้ให้ความยินยอมไว้แก่ ปณท ในการเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลโทรศัพท์ ข้อความในโทรศัพท์ รายชื่อผู้ติดต่อ รูปภาพ วิดิโอ ไฟล์ ตำแหน่งที่ตั้งโทรศัพท์ ข้อมูลปฏิทิน บัญชี Google ในโทรศัพท์ และ/หรือ ข้อมูลบัญชีอีเมล ผ่านแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ปณท ได้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ ที่ข้าพเจ้าให้ความยินยอมเข้าถึง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (รวบเรียกว่า “ข้อมูล”ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าในการทำธุรกรรมและ/หรือใช้บริการกับ ปณท และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ข้าพเจ้า เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้แก่ ปณท แล้ว)

2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายละเอียดบัญชีผู้ใช้นี้เป็นสาระสำคัญในการเข้าใช้บริการและข้าพเจ้าตกลงตรวจสอบ ปรับปรุง ข้อมูลที่ปรากฏในรายละเอียดบัญชีผู้ใช้นี้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวทุกประการเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของข้าพเจ้า

3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ปณท เปิดเผยข้อมูลให้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่เปิดเผยได้แก่

3.1 ชื่อ

3.2 อีเมล์

3.3 หมายเลขติดต่อ

3.4 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

3.5 วันเดือนปีเกิด

3.6 เพศ

3.7 ข้อมูลการใช้บริการ Wallet@POST และบริการเก็บเงินที่อยู่ผู้รับ (COD) เพื่อขอสินเชื่อ SMEs นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา บริการ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)” โดยนำไปใช้ประกอบการสร้างแบบจำลองเครดิตในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการพิจารณาสินเชื่อของข้าพเจ้า รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อ ต่ออายุสัญญาการบริหารและป้องกันความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของธนาคารและให้ถือว่าคู่ฉบับสำเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้นจากข้อตกลงให้ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายสำเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกันโดย ปณท จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของข้าพเจ้าตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ ปณท

4. ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการให้ความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดตลอดแล้วและยินยอมให้ ปณท เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าได้ตามข้อกำหนดเงื่อนไขข้างต้น โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถในการกระทำนิติกรรมได้อย่างสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกประการ จึงได้เลือกเครื่องหมายถูกในกล่องสัญลักษณ์ข้างท้ายนี้ และกดเลือกปุ่ม “ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าและดำเนินการสมัครต่อไป” เพื่อแสดงความยินยอมดังกล่าว หรือเลือกกดปุ่ม “ไม่ยินยอม”หรือปิดหน้าต่างนี้และยกเลิกการสมัครใช้บริการ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)”

บุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ย 4.875% ต่อปี 3 ปีแรก

นิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย 2.875% ต่อปี 3 ปีแรก

คุณสมบัติผู้ขอกู้

เป็นลูกค้าที่ใช้บริการเก็บเงินปลายทาง หรือ COD ของไปรษณีย์ไทยแล้วใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตประกอบกิจการในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทยมากกว่า 50 % รวมทั้ง มีประวัติการใช้บริการ COD ของไปรษณีย์ไทยไม่น้อยกว่า 60 วัน มาแสดงประกอบการขอรับสินเชื่อของ SME D Bank และทางธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าแต่ละราย

หมายเหตุ: การขอสินเชื่อดังกล่าว ลูกค้าจะต้องมีการรับฝาก COD มาอย่างน้อย 60 วัน

Credit : https://www.thansettakij.com/content/money_market/449985

Credit : https://mgronline.com/smes/detail/9630000055021

- Advertisement -