พบ’กรมการค้าภายใน’จ้างเอกชน’รายเดียว’จัดงานธงฟ้าโควิด 4 สัญญา 32 ล.

43

พบ ‘กรมการค้าภายใน’ ว่าจ้าง บ.เวิร์ค แอท มีเดีย ‘รายเดียว’ คู่สัญญาจัดงาน ‘โครงการธงฟ้าฝ่าภัย Covid-19’ 4 สัญญา รวมวงเงิน 32.3 ล้าน

กรมการค้าภายใน เป็นหน่วยงานภาครัฐอีกแห่งหนึ่ง ที่มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณหลายสิบล้านบาท ในการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด -19

โดยโครงการที่ว่านั้น คือ จ้างจัดโครงการธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สืบค้นฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ในช่วงเดือน มี.ค.2563-เม.ย.2563 กรมการค้าภายใน ได้จัดประกวดราคาว่าจ้างบริษัท เวิร์ค แอท มีเดีย จำกัด เพียงรายเดียวเข้ามาเป็นคู่สัญญาจัดงาน โครงการธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19 จำนวน 4 สัญญา รวมวงเงินว่าจ้าง 32,330,00 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1.วันที่ 24 มี.ค.2563 ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท เวิร์ค แอท มีเดีย จำกัด เป็นคู่สัญญาโครงการจ้างจัดโครงการธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19 โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 19,900,000 บาท จากราคากลาง 19,929,000 บาท

2.วันที่ 8 เม.ย.2563 ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท เวิร์ค แอท มีเดีย จำกัด เป็นคู่สัญญาโครงการจ้างจัดโครงการธงฟ้าป้องกัน COVID-19 โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 4,990,000 บาท จากราคากลาง 4,999,000 บาท

3.วันที่ 16 เม.ย. 63 ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท เวิร์ค แอท มีเดีย จำกัด เป็นคู่สัญญาจ้างจัดโครงการธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 6,950,000 บาท จากราคากลาง 6,992,333 บาท ระบุเหตุผล มีความจำเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉิน

4.วันที่ 24 เม.ย. 63 ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท เวิร์ค แอท มีเดีย จำกัด เป็นคู่สัญญาโครงการจ้างจัดโครงการคาราวานธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19 ในส่วนภูมิภาค (7 จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 490,000 บาท จากราคากลาง 495,000 บาท

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท เวิร์ค แอท มีเดีย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 12 พฤศจิกายน 2550 ทุน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง 25.38 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจกิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ปรากฎชื่อ นางสาว จิราภรณ์ พรมราช เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่

ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางสาวจิราภรณ์ ถือหุ้นอยู่ 98% มูลค่า 4,900,000 บาท หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย กรณ์พงศ์ หอมจันทร์กล่ำ และ นางสาว ภัทรีวรรณ์ ไพลาน คนละ 1% มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่คนละ 50,000 บาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการประกวดจ้างจัดโครงการคาราวานธงฟ้าฝ่าภัย COVID-19 ของกรมการค้าภายใน ยังไม่เคยถูกร้องเรียนปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/91805-inffvews-2.html

- Advertisement -