ถาวร สั่งบินไทย+ดูโลจิสติกส์ส่งผลไม้ช่วงโควิด-19

35

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนสินค้าเกษตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  โดยมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตร ร่วมการประชุม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศคู่ค้าหลักได้รับผลกระทบ ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น ราคาสินค้าการเกษตรลดลง โดยเฉพาะผลผลิตที่ออกตามฤดูกาลในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง ซึ่งภาครัฐได้เร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งด้านการบริหารจัดการผลผลิต การหาตลาดเพิ่ม และการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ สำหรับการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เห็นควรสนับสนุนการขนส่งทางอากาศโดยสายการบินแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ วิธีการ และร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อกำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนสินค้าเกษตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อพิจารณาข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ วิธีการที่เกี่ยวข้อง และจัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินการ และแผนปฏิบัติการเร่งด่วน (Action Plan) ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์รองรับการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรด้วยการขนส่งทางอากาศโดยสารการบินไทย

ในการนี้ที่ประชุมมอบให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการขนส่งนำเข้าสินค้าเกษตร ร่วมกันพิจารณาการกำหนดค่าระวางสินค้าส่งออกที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย และการค้าระหว่างประเทศ (นำเข้า – ส่งออก) เพื่อให้การกระจายสินค้าภาคเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถึงผู้บริโภคได้ทันท่วงที ก่อนนำเสนอคณะทำงานฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

- Advertisement -