คลอดระเบียบฯ ยื่นต่ออายุทะเบียนชำระภาษีรถ ได้ที่ สนง.ขนส่ง ทุกแห่ง ทั่วประเทศ

78

เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบกต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ ให้สามารถยื่นต่อนายทะเบียนได้ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ มีผลเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจาฯ

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ราชกิจจานุเบกษา 1 กันยายน 2563 เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้ว นั้น

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การต่ออายุทะเบียนและชาระภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อให้การต่ออายุทะเบียนและชาระภาษีรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งทุกประเภทสามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ อันเป็น การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดาเนินการ เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 13 การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถให้สามารถยื่นต่อนายทะเบียนได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ”

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบกรมการขนส่งทางบก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/200/T_0005.PDF

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/91671-news-119.html

- Advertisement -