การใช้ดุลพินิจสั่งคดีอาจสอบไม่ได้! คลอดระเบียบ ก.อ.ดำเนินการวินัย-ลงโทษรอง อสส.

13

คลอดระเบียบ ก.อ.ดำเนินการทางวินัย-ลงโทษ รอง อสส. ปี 2563 มีผล 3 ก.ย. เผยตั้ง กก.สอบชั้นต้นก่อน ถ้ามีมูลชงต่อที่ประชุมตั้งสอบสวนทางวินัย โทษสูงสุดไล่ออก-ปลดออก-ให้ออกราชการ ยกเว้นร้องเรียนด้วยบัตรสนเท่ห์-ใช้ดุลพินิจในการสั่งคดี อาจสอบไม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับรองอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (3 ก.ย. 2563)

โดยระเบียบดังกล่าวระบุสาระสำคัญว่า ข้อ 4 เมื่อมีผู้เสนอเรื่องต่อ ก.อ. กล่าวหารองอัยการสูงสุด (รอง อสส.) ว่ากระทำผิดวินัย ให้ ก.อ.พิจารณาดำเนินการสอบสวนชั้นต้นเพื่อให้ได้ความจริงและเป็นธรรมโดยมิชักช้า อย่างไรก็ดีการกล่าวหาดังต่อไปนี้ ก.อ. อาจไม่ดำเนินการสอบสวนก็ได้ (1) การกล่าวหาเป็นบัตรสนเท่ห์ไม่มีพยานหลักฐานแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนไม่ชี้พยานบุคคลแน่นอนพอจะสอบสวนได้ (2) การกล่าวหาไม่มีข้อมูล หรือไม่มีสาระเพียงพอให้สอบสวนความจริงได้ (3) การกล่าวหาเรื่องการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 5 กรณี ก.อ.พิจารณาเห็นว่าการกล่าวหานั้นเป็นกรณีที่จะดำเนินการสอบสวนได้ ก.อ. อาจมอบหมายให้กรรมการอัยการคนหนึ่งคนใด หรือข้าราชการอัยการอาวุโสไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นต้นตามที่เห็นสมควร โดยประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอัยการ หรือข้าราชการอัยการที่มีอาวุโสไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา เว้นแต่มีความจำเป็นจะแต่งตั้งกรรมการจากข้าราชการอัยการซึ่งมีอาวุโสต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนชั้นต้นแทน และให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ในกรณีที่ ก.อ.เห็นว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้มีมติตามมาตรา 88 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 ต่อไป

ข้อ 6 กรณีที่ผลการสอบสวนชั้นต้นปรากฏว่ามีมูลเป็นกรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรงให้ ก.อ.แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมิใช่คณะกรรมการสอบสวนในข้อ 5 เพื่อทำการสอบสวน โดยคณะกรรมการสอบสวนต้องเป็นกรรมการอัยการหรือข้าราชการอัยการที่มีอาวุโสต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ เว้นแต่มีความจำเป็นจะแต่งตั้งกรรมการจากข้าราชการอัยการ ซึ่งมีอาวุโสต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ โดยการสอบสวนให้ดำเนินการตามระเบียบ ก.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการอัยการโดยอนุโลม

ข้อ 7 กรณีที่ ก.อ.เห็นว่า รอง อสส. กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี

อ่านรายละเอียด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/070/T_0017.PDF

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนี้สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ก.อ. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 โดยนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธาน ก.อ. เป็นผู้เสนอระเบียบการสอบสวนรอง อสส.

- Advertisement -