ศาลฎีกาฯจำคุก 1 เดือน รองนายก อบต.โป่งผา จ.เชียงราย ซุกทรัพย์สิน ป.ป.ช.-รอลงโทษ

43

ศาลฎีกาฯสั่งจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท รองนายก อบต. โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย จงใจยื่นบัญชีฯ เท็จ ป.ป.ช. ไม่แสดง เงินฝาก 2 บัญชี ที่ดิน 1 แปลง รถจักรยานยนต์ 1 คัน รอลงโทษคุก 1 ปี

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า วันที่ 21 ส.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกา คดีการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ผู้ร้องราย นายบรรจง ชัยหาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นกรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง ห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี รายละเอียดดังนี้

ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายก อบต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13ธันวาคม 2556 โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา คือ บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี และไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรส ได้แก่ บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี ที่ดิน 1 แปลง และรถจักรยานยนต์ 1 คัน ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรส ได้แก่ บัญชีเงินฝาก 2 บัญชี ที่ดิน 1 แปลง และรถจักรยานยนต์ 1 คัน

พิพากษาว่า นายบรรจง ชัยหาญ ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายก อบต.โป่งผา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 32 และมาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่พ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 วรรคสอง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก.

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/91541-news-150.html

- Advertisement -