ออกทับที่ ส.ป.ก.-ป่าสงวนแห่งชาติ! ศาล ปค.เพชรบุรีสั่งเพิกถอนโฉนด 6 แปลง 269 ไร่

35

ศาลปกครองเพชรบุรี พิพากษาเพิกถอนโฉนด 6 แปลง 269 ไร่ หลังเจ้าหน้าที่ออกโฉนดทับซ้อนที่ ส.ป.ก.-รุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติหนองหญ้าปล้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา ศาลปกครองเพชรบุรี อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 29/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 123/2563 ระหว่าง นายถวัลย์ ติ่งทอง ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน ผู้ฟ้องคดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ ผู้ถูกฟ้องคดี และนายเกียรติชัย ศรีเลิศชัยพานิช ผู้ร้องสอด กรณีออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกับที่ดิน ส.ป.ก. ตามโครงการปฏิรูปที่ดินป่าหนองหญ้าปล้อง และทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดฟ้องว่า โฉนดที่ดินของผู้ร้องสอดจำนวน 6 แปลง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 30200 เลขที่ 30201 เลขที่ 30202 เลขที่ 30204 เลขที่ 30205 และเลขที่ 30206 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี คิดเป็นเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 269 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา เป็นโฉนดที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกทับซ้อนที่ดิน ส.ป.ก.ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดครอบครองและทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามโครงการปฏิรูปที่ดินป่าหนองหญ้าปล้องและทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงฟ้องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง 6 แปลง ดังกล่าว

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินพิพาททั้ง 6 แปลงของผู้ร้องสอด เดิมเป็นที่ดินมือเปล่า ไม่มีเอกสารแสดงสิทธิใดๆในที่ดิน ไม่เคยมีการแจ้งการครอบครอง(ส.ค.1) มิได้มีการแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินตามกฎหมาย และไม่มีพยานหลักฐานว่าได้ครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ก่อนที่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินและก่อนประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง

ต่อมา ที่ดินพิพาทได้ถูกนำไปออกเป็นโฉนดที่ดินพิพาททั้ง 6 แปลง ตามโครงการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมีการระบุที่ตั้งของที่ดินในโฉนดที่ดินซึ่งผิดไปจากความเป็นจริงว่าตั้งอยู่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แต่จากการตรวจสอบสถานที่ตั้งและสภาพที่ดินของที่ดินทั้ง 6 แปลง โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และสอดคล้องกับผลการตรวจสอบที่ดินข้างเคียงโดยกรมที่ดิน ที่ได้มีการตรวจสอบและมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่โดยรอบที่ดินพิพาททั้ง 39 แปลงไปแล้ว พบว่า โฉนดที่ดินพิพาททั้ง 6 แปลงของผู้ร้องสอด ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยเนื้อที่ดินประมาณครึ่งแปลงของโฉนดที่ดินแต่ละแปลงทับซ้อนกับที่ดิน ส.ป.ก. ในเขตปฏิรูปที่ดินตามโครงการปฏิรูปที่ดินป่าหนองหญ้าปล้อง และเนื้อที่ดินส่วนที่เหลือของโฉนดที่ดินแต่ละแปลงในที่ดินทั้ง 6 แปลงทั้งหมด ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

โฉนดที่ดินพิพาททั้ง 6 แปลงของผู้ร้องสอด จึงเป็นโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงมีคำพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาททั้ง 6 แปลง ของผู้ร้องสอด และให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/91328-isranews-347.html

- Advertisement -