บทวิเคราะห์ ข้อริเริ่มอารยธรรมโลก ตรงตามความต้องการของยุคสมัย

4

ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองมติที่เสนอโดยจีน เพื่อกำหนดวันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรม โดยกำหนดให้วันที่ 10 มิถุนายน เป็นวันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรม มติดังกล่าวสนับสนุนการเคารพความหลากหลายของอารยธรรม และเรียกร้องให้มีการเสวนาที่เท่าเทียมกันและการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของข้อริเริ่มอารยธรรมโลกที่นำเสนอโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนอย่างสมบูรณ์ การสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากประชาคมระหว่างประเทศในการกำหนดให้มีวันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรม แสดงให้เห็นว่า ข้อริเริ่มอารยธรรมโลกสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของโลกและตอบสนองความต้องการของยุคสมัย

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2023 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้เสนอข้อริเริ่มอารยธรรมโลก โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสนับสนุนการเคารพความหลากหลายของอารยธรรม ค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ และความสำคัญในการสืบทอดและนวัตกรรมของอารยธรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประชาชนอย่างเต็มที่

ปัจจุบัน อนาคตของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ข้อริเริ่มอารยธรรมโลก ได้ตอบโจทย์ประเด็นสำคัญ เช่น อารยธรรมที่แตกต่างกันจะเข้ากันได้อย่างไร และอารยธรรมของมนุษย์มุ่งหน้าไปที่ใด ถือเป็นภูมิปัญญาจีนและแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมและความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์

ข้อเสนอของจีนในการกำหนดให้มีวันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรมต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีส่วนช่วยในการนำข้อริเริ่มอารยธรรมโลกไปสู่การปฏิบัติ และได้อัดฉีดพลังบวกในการจัดการกับความท้าทายร่วมกันที่มนุษยชาติต้องเผชิญ

จีนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเข้าใจ ความเคารพ และความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่างๆ และพยายามสร้างฉันทามติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างสันติผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน

เฉพาะปีนี้ปีเดียว ข้อริเริ่มอารยธรรมโลกได้ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยมีการระบุไว้ในเอกสารทวิภาคีระหว่างจีนกับสิบกว่าประเทศ รวมถึงปากีสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน ตูนิเซีย อียิปต์ อิเควทอเรียลกินี เซอร์เบีย และฮังการี

ปัจจุบัน โลกกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายความท้าทายและช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤติต่างๆ ที่เกี่ยวพันกันมากมาย ประชาคมระหว่างประเทศมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นว่า การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมที่แตกต่างกันนั้นมีส่วนช่วยต่อการเสริมสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความร่วมมือ เป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าของมนุษยชาติ

มติของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติดังกล่าว ระบุว่า ความสำเร็จทางอารยธรรมทั้งหมดเป็นมรดกส่วนรวมของมนุษยชาติ และได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของการเสวนาระหว่างอารยธรรมในการรักษาสันติภาพโลก ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน ยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ และบรรลุความก้าวหน้าร่วมกัน มติของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงปณิธานร่วมกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่จะรักษาความเท่าเทียมและการยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อรักษาความหลากหลายของอารยธรรมโลก มติดังกล่าวเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกและองค์กรของสหประชาชาติทั้งหมดร่วมเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรม

จีนจะร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อจัดกิจกรรมการเสวนาระหว่างอารยธรรมที่หลากหลายและมีชีวิตชีวา โดยจะสนับสนุนการเคารพความหลากหลายของอารยธรรม ส่งเสริมค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ ให้ความสำคัญกับการสืบทอดและนวัตกรรมของอารยธรรม ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประชาชนอย่างกระตือรือร้น เพื่อบรรลุความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าร่วมกันของอารยธรรมมนุษย์

การสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากประชาคมระหว่างประเทศในการกำหนดวันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรมนั้น แสดงให้เห็นว่า ประชาคมระหว่างประเทศมีความเห็นพ้องต้องกันมากขึ้นเรื่อยๆ กับแนวคิดและแนวปฏิบัติของจีน

ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร จีนจะยืนหยัดอย่างมั่นคงในความถูกต้องทางประวัติศาสตร์และความก้าวหน้าของมนุษย์ จะสนับสนุนสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และผลประโยชน์ร่วมกันอย่างจริงจัง และจะรักษาค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ ส่งเสริมการดำเนินการตามข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลก(GDI), ข้อริเริ่มความมั่นคงระดับโลก(GSI) และข้อริเริ่มอารยธรรรมโลก เพื่อสร้างโลกที่เปิดกว้าง ครอบคลุม สะอาด และสวยงาม พร้อมทั้งมีสันติภาพที่ยั่งยืน และมีความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

- Advertisement -