รัดกุม-ไม่เกิดปัญหาซ้ำรอย! บอร์ดสรรหา 7 องค์กร ถกนัดแรก รื้อเกณฑ์คัดเลือก ‘กสทช.’ ชุดใหม่

20

บอร์ดสรรหาฯ กสทช. ประชุมนัดแรก หารือปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศสรรหาฯ ให้รัดกุม-ไม่เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิม เผยชื่อตัวแทน 7 องค์กร นั่งกรรมการสรรหาฯ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นัดแรก โดยกรรมการสรรหาฯทั้ง 7 ราย ได้หารือถึงการปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสรรหาและคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กสทช. ให้รัดกุมและไม่เกิดปัญหาซ้ำรอยเหมือนกับประกาศครั้งที่ผ่านๆมา

ทั้งนี้ หลังจากร่างประกาศฯแล้วเสร็จ คณะกรรมการฯจะออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ และเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสม และส่งรายชื่อไปให้วุฒิสภาโหวตต่อไป

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหา กสทช. ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 7 องค์กร ประกอบด้วย 1.นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ 2.นายธงชัย เสนามนตรี ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโส ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

3.นายวิษณุ วรัญญู ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 4.นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 5.นายวีระยุทธ ปั้นน่วม กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคุณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

6.พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน และ7.นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า คณะกรรมการ กสทช. ชุดปัจจุบัน ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนต.ค.60 แล้ว แต่เนื่องจากมีการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 8/2558 ,ที่ 75/2559 ,ที่ 7/2561 ,ที่ 7/2562 และที่ 8/2562 ให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช.ออกไป และให้กรรมการ กสทช. ที่มีอายุครบ 70 ปี ทำหน้าที่กรรมการกสทช.ต่อไปได้ ส่งผลให้กรรมการ กสทช.ชุดนี้ ทำหน้าที่มาแล้ว 9 ปี

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรนั้น

ให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ดำเนินการตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพลางก่อน ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ในวันที่ 10 ก.ย.63 และส่งรายชื่อไปให้วุฒิสภาโหวตต่อไป

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/91179-nbtc-Recruit-new-board-senate.html

- Advertisement -