ขมวด‘ที่มา’ปมสอบ น.ส.3 ก.746 ไร่ จ.กระบี่ บ.น้ำมันปาล์มตระกูลดัง อยู่ในเขตป่าหรือไม่?

72

ขมวดความเป็นมากรณี น.ส.3 ก. 21 แปลง 746 ไร่ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ บ.น้ำมันปาล์มตระกูลดัง ออกชอบหรือไม่ คณะกก.สอบสวน ยังเห็นแย้ง ปมอยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่?

กรณีกรมที่ดินอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง น.ส.3 ก. จำนวน 21 แปลง เนื้อที่ 746 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา ในพื้นที่ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ซึ่งออกพร้อมกันเมื่อวันที่ 16 ม.ค.2522 ให้แก่บุคคล 9 คน สกุลวานิช ในจำนวนนี้ 7 คนๆ ละ 2 แปลง ส่วน น.ส.อัญชลี วานิช (เคยเป็น ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปี 2554) นายเอกพจน์ วานิช และ นางบุญรอด วานิช คนละ 3 แปลง ปัจจุบันมีชื่อ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง

10 ส.ค.2563 สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำหนังสือของอธิบดีกรมป่าไม้ ลงวันที่ 17 พ.ย.2558 ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินและขั้นตอนกระบวนการการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินของแปลงที่ดินดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มารายงานแล้ว (อ่านเรื่องเกี่ยวข้อง: เปิดหนังสือบิ๊กกรมป่าไม้ ต้นเรื่องสอบ น.ส.3 ก. จ.กระบี่ บ.น้ำมันปาล์มตระกูลดัง)

ล่าสุดเป็นข้อมูลสรุปความเป็นมาในการตรวจสอบ น.ส. 3 ก. ของเอกชนรายนี้และความเห็นของหน่วยงานมารายงาน

1. เมื่อปี พ.ศ. 2520 มีโครงการเดินสํารวจออก น.ส. 3 ก. โดยจะออกให้แก่เจ้าของที่ดินทั้งที่มีหลักฐานที่ดินเดิม และไม่มีหลักฐานสําหรับที่ดิน ซึ่งการสํารวจรังวัดพิสูจน์สอบสวนการ ประโยชน์จะมีผู้ปกครองท้องที่ (ผู้แทนนายอําเภอ) ร่วมตรวจสอบว่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์หรือไม่บริเวณที่ร้องเรียนก่อนออก น.ส. 3 ก. เลขที่ 268, 269, 271. 272, 273, 274, 275, 276 , 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 294 , 295. 296, 298 และ 472 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จํานวน 21 แปลง เนื้อที่รวม 746 ไร่ 2 งาน 86 ไร่ ให้แก่บุคคลในครอบครัว “วานิช” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2522 นายอําเภอปลายพระยาได้แจ้งให้ป่าไม้อําเภอปลายพระยาและที่ดินอําเภอปลายพระยา ตรวจสอบ ซึ่งผลปรากฏว่า ที่ดินไม่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ เขตประทานบัตร เขตนิคมสหกรณ์อ่าวลึกและไม่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด ปัจจุบัน น.ส. 3 ก. ทั้ง 21 แปลง มีชื่อ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง

2. ที่ดินบริเวณดังกล่าวมีเขตป่าไม้ถาวร “ป่าปลายคลองพระยา” ตามมติสภาบริหาร คณะปฏิวัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2515 แต่ น.ส. 3 ก. ตามข้อ 1. อยู่นอกเขต ต่อมาภายหลังได้มี การกําหนดให้ที่ดินบริเวณนี้บางส่วนเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าปลายคลองพระยา” ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,026 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2526 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาฯ ตามพระราช กฤษฎีกาฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2523 และเขตป่าไม้ถาวร “ป่าหมายเลข 94” ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536

3. กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.2/19443 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2558 แจ้งให้กรมที่ดินตรวจสอบ น.ส. 3 ก. ของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) ตามข้อ 1. ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ตรวจสอบตําแหน่งที่ดินของ น.ส. 3 ก. จํานวน 21 แปลง ตามข้อ 2. ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ หมายเลข 4726 II แผ่นที่ 150, 151 ซึ่งกรมป่าไม้ได้ขีดเขตป่าลงใน ระวางแล้ว ปรากฏว่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าปลายคลองพระยา” และเป็นเขตป่าไม้ถาวร ตามมติสภาบริหารคณะปฏิวัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2515 จึงเป็น น.ส. 3 ก. ที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4. กรมที่ดินจึงได้มีคําสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 3355/2560 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2560 และ ที่ 3776/2560 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2560 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม ความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก นายอําเภอ นายกองค์การบริหาร ส่วนตําบล (อบต.) ผู้อํานวยการสํานักจัดการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สาขากระบี่) ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ต่อมาจังหวัดกระบี่ได้มีหนังสือ ที่ กบ 0020.5๕/6914 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561 ส่งรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนฯ ซึ่งมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า น.ส.3 ก. จำนวน 21 แปลง อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติสภาปฏิวัติเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2515 แม้ว่าจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ น.ส. 3 ก. ดังกล่าวออกก่อนการกําหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จึงเป็นน.ส. 3 ก. ที่ออกไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

5. กรมที่ดินได้มีหนังสือ ที่ มท 0516.2/19364 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2562 แจ้งให้จังหวัดกระบี่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติว่า ตําแหน่งที่ดินตาม น.ส. 3 ก. ทั้ง 21 แปลง ปัจจุบันอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ เนื่องจากปรากฏแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 เพิ่มเติม ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาว่า น.ส. 3 ก. ดังกล่าว ออกไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยให้ประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดกระบีได้มีหนังสือ ที่ กบ 0020.5/2644 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 แจ้งว่าสํานักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก ได้จัดส่งเอกสารให้สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6. นายชูวงศ์ มณีกุล ได้ฟ้องกรมที่ดิน ที่ 1 เจ้าพนักงานที่ดินอําเภอปลายพระยา ที่ 2 บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) ที่ 3 ต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชตามคดีหมายเลขดํา ที่ 62/2560 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2560 และต่อมาได้โอนคดีไปยังศาลปกครองภูเก็ต ซึ่งศาลได้ แจ้งให้กรมที่ดินจัดทําคําให้การเพิ่มเติม และกรมที่ดินได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0505.2/22470 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2562 จัดส่งคําให้การเพิ่มเติมให้ศาลทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองภูเก็ต

รอดูผลสอบของกรมที่ดินและศาลปกครอง ถึงที่สุดคงสู้กันอีกยาว?

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/91141-isranews-69.html

- Advertisement -