เปิดหนังสือบิ๊กกรมป่าไม้ ต้นเรื่องสอบ น.ส.3 ก. จ.กระบี่ บ.น้ำมันปาล์มตระกูลดัง

198

เบื้องหลัง กรมป่าไม้ชงอธิบดีกรมที่ดินสอบ น.ส. 3 ก. อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เหตุ บ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม เอง ส่งหนังสือร้องขอให้เพิกถอนแนวเขตป่าสงวนฯ อ้างทับพื้นที่ 209 แปลง 9,000 ไร่ เพื่อขอออกโฉนด

กรณีกรมที่ดินอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง น.ส.3 ก. จำนวน 21 แปลง เนื้อที่ 746 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา ในพื้นที่ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ปัจจุบันมีชื่อ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง ออกโดยชอบหรือไม่ เนื่องจากยังไม่ได้ข้อยุติว่าอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ ขณะเดียวกันเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองภูเก็ต

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลมารายงานแล้วว่า ก่อนที่บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม ฯ เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง น.ส.3 ก. ทั้ง 21 แปลงซึ่งออกพร้อมกันเมื่อวันที่ 16 ม.ค.2522 น.ส. 3 ก. ดังกล่าวออกให้แก่บุคคล 9 คน ในจำนวนนี้ 7 คนๆ ละ 2 แปลง ส่วน น.ส.อัญชลี วานิช ( เคยเป็น ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปี 2554) นายเอกพจน์ วานิช และ นางบุญรอด วานิช คนละ 3 แปลง (อ่านเรื่องเกี่ยวข้อง:ที่ดิน บ.น้ำมันปาล์ม 746 ไร่ จ.กระบี่ ออก น.ส.3 ก.ในชื่อ 9 คน -‘อัญชลี วานิช’ 3 แปลง)

ล่าสุดสำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า ที่มาของการตรวจสอบการออก น.ส.3 ก.ดังกล่าวมาจาก กรณี บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม ฯ ทำหนังสือถึงกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2558 และ วันที่ 30 เม.ย.2558 ขอให้เพิกถอนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่จังหวัดกระบี่ ที่ประกาศทับพื้นที่จำนวน 109 แปลง เนื้อที่ รวม 4,628 ไร่ และ พื้นที่จำนวน 100 แปลง เนื้อที่รวม 4,393 ไร่ (รวม 209 แปลง 9,021 ไร่) เพื่อให้กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิในที่ดิน กรมป่าไม้ โดยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดี ทำหนังสือวันที่ 17 พ.ย.2558 ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินและขั้นตอนกระบวนการการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินของแปลงที่ดินดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

หนังสือระบุว่า “กรมป่าไม้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นประเด็นหนึ่งในข้อร้องเรียนของกลุ่มมวลชนที่เรียกร้องที่ดินทำกินในพื้นที่ดังกล่าว ขอให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการตรวจสอบความถูกต้องของการครอบครองที่ดิน ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์มาเพื่อตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินและขั้นตอนกระบวนการการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินของแปลงที่ดินดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลประกอบตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ผลประการใด โปรดแจ้งกรมป่าไม้ทราบ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จักขอบคุณยิ่ง” (ดูเอกสารประกอบ)

PIC บิีกกรมป่าไม้สอบเอกชนดังปาล์ม 71

PIC บิีกกรมป่าไม้สอบเอกชนดังปาล์ม 72

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อยุติว่า น.ส.3 ก.ออกโดยชอบหรือไม่? 

อ่านเรื่องเกี่ยวข้อง : 

ที่ดิน บ.น้ำมันปาล์ม 746 ไร่ จ.กระบี่ ออก น.ส.3 ก.ในชื่อ 9 คน -‘อัญชลี วานิช’ 3 แปลง

สอบ น.ส.3 ก. 746 ไร่ กระบี่ บ.น้ำมันปาล์ม ตระกูลดัง ออกโดยชอบหรือไม่

ไขปมพิพาทที่ดิน จ.กระบี่ บ.น้ำมันปาล์มดัง VS กรมป่าไม้ ที่แท้ขอต่อสัมปทาน 10,849 ไร่

ป้ายพรึบ! บ.ปาล์มน้ำมันตระกูลดัง อ้างคำสั่งศาลคุ้มครอง ที่ดิน จ.กระบี่ 7.1 พันไร่

Cr: https://www.isranews.org/article/isranews/91062-isranews-64.html

- Advertisement -