CNNC ชูกิจกรรม CSR “สานฝัน ปันรักให้น้อง” เลี้ยงอาหารและมอบของใช้จำเป็นเด็ก

6

CNNC ชูกิจกรรม CSR “สานฝัน ปันรักให้น้อง” เลี้ยงอาหารและมอบของใช้จำเป็นเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง หวังสร้างขวัญ กำลังใจ และเติมความรัก ความอบอุ่นให้กับน้อง ๆ เยาวชน

วันนี้ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายชุย จี้จง ผู้อำนวยการโครงการ กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่1) งานก่อสร้างงานทางทะเล พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมใจจัดกิจกรรม CSR “สานฝัน ปันรักให้น้อง” โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเติมความรักความอบอุ่นให้กับน้อง ๆ เยาวชน ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมรับฟังความเป็นอยู่ของน้อง ๆ พร้อมกับมอบของใช้จำเป็นอีกด้วย

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจให้การสงเคราะห์ เด็กเพศชายอายุระหว่าง 6- 18 ปี ที่ประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาทางสังคม เด็กเร่ร่อน เด็กจากครอบครัวยากจน ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนพักอาศัยอยู่กว่า 120 คน

นายชุย จี้จง กล่าวว่า ในฐานะผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี รู้สึกยินดี ที่ได้มาร่วม “สานฝัน ปันรักให้น้อง” โดยกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี (CNNC) จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม CSR อย่างต่อเนื่องต่อไป

- Advertisement -