ห้องชุดหรู 2 ชั้น 245 ล.! ปปง.อายัดลอต 2 ‘อภิรักษ์’กับพวกคดีแชร์ FOREX-3 D

712

ปปง.ไล่อายัดทรัพย์ลอต 2 !อภิรักษ์ โกฏธิ กับพวก คดีฉ้อโกงแชร์ FOREX-3 Dคราวนี้ ที่ดิน 1 แปลง จ.พระนครศรีอยุธยาห้องชุด 2 ชั้น อาคาร ร้อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ 245 ล้าน อยู่ในชื่อ 2 คน 247.3 ล. ก่อนหน้าโดน 9 รายการ 90.9 ล.

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2563 คณะกรรมการธุรกรรมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งที่ ย. 62 /2563วันที่ 20 ก.ค.2562 อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราวเพิ่มเติมราย นายอภิรักษ์ โกฏธิ ผู้ก่อตั้งแชร์ FOREX-3 D ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน กับพวกไว้ชั่วคราว จํานวน 2 รายการได้แก่

1. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 14184 ตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ นายสุภิญโญ มีสมปราชญ์ ราคาประเมิน ประมาณ 2,308,850 บาท ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

2. ห้องชุดเลขที่ 61/125 ชั้นที่ 36 – 37 อาคารเลขที่ เอ ชื่ออาคารชุด ร้อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 4/2555 เนื้อที่ประมาณ 438.35 ตารางเมตร ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ นายรามารัศมีรามา ราคาประเมินตามสัญญาซื้อขาย จํานวน 245,000,000 บาท ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น 247,308,850 บาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดพันแปดร้อย ห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจําหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

คำสั่งอายัด ระบุว่า จากการตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดี ดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายอภิรักษ์ โกฏธิ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครอง ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จํานวน 2 รายการ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ทรัพย์สินดังกล่าว นายอภิรักษ์ โกฏธิ กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทําอันเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดําเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้

หากมิได้มีการออกคําสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดําเนินการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคําสั่งให้ ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สํานักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอภิรักษ์ โกฏธิ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และอาจมีการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดําเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคําสั่ง พ.ศ. 2555 ข้อ 30 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคําสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จํานวน 2 รายการ พร้อมดอกผล

PIC ปปงฟอเรกซ์ 11

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า การอายัดทรัพย์สินครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ก่อนหน้านี้ วันที่ 26 ธ.ค.2562 ปปง. มีคำสั่งที่ ย.183/2562 อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวราย นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก จำนวน 9 รายการ ประกอบด้วยที่ดิน 1 แปลง เงินฝาก 8 บัญชี รวมมูลค่า 90.964,778.24 บาท อยู่ในชื่อของนายอภิรักษ์ 6 รายการ บริษัท อาร์เคเค จำกัด 2 รายการ และ นายสุภิญโญ มีสมปราชญ์ 1รายการสำหรับที่ดิน 1 รายการดังกล่าวอยู่ในชื่อ นายอภิรักษ์ รายละเอียดที่ดินตามโฉนดเลขที่ 48 เลขที่ดิน 175 หน้าสำรวจ 39 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อ 17-1-93 ไร่ ล่าสุดสำนักข่าวอิศราตรวจสอบข้อมูลกับเว็บไซต์ของกรมที่ดินพบว่าอยู่ใกล้กับเขาค้อไวท์โฮทมรีสอร์ทและไร่บีเอ็น

(อ่านเรื่องเกี่ยวข้อง: ส่องที่ดินแปลงสวย 17 ไร่ เขาค้อ 87.4 ล.‘อภิรักษ์’ ปปง.อายัดคดีแชร์ FOREX-3 D)

อ่านเรื่องเกี่ยวข้อง: 

ตั้งทีมล่าตัว! ดีเอสไอสรุปคดี ‘อภิรักษ์’ Forex-3D เสียหาย 8,436 คน 1.9 พันล.

ส่องที่ดินแปลงสวย 17 ไร่ เขาค้อ 87.4 ล.‘อภิรักษ์’ ปปง.อายัดคดีแชร์ FOREX-3 D

เปิดข้อมูล บ.มี ดี เพย์ เครือข่ายแชร์ FOREX 3 D ถูกดีเอสไอค้น ‘ผู้ถือหุ้น’โยงอีกแห่ง

เปิดธุรกิจ 5 บริษัท ‘อภิรักษ์’ ผู้ก่อตั้งแชร์ FOREX – ดาราสาวร่วมถือหุ้น

cr:https://www.isranews.org/article/isranews/91037-isranews-314.html

- Advertisement -