กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ฝึกการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน

42

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกับฝูงบิน 201 กบร.กร. โดยทีมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ โดยร.อ.หญิงกานต์พิชชา ปุจฉาการ (รองหก.กวตบ.รพ.ฯ)และทีมบินโดย น.ท.ชาญวิศว์ ภาคทรวง (ผบ.ฝูงบิน 201) ทำการฝึกการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานปีกนิ่ง แบบ EMB135-LR(Embraer) เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุก เฉินให้ได้รับความปลอดภัย เมื่อ 29 พ.ย.66

# Fit for the Future#

- Advertisement -