DPU รับรางวัลดีเด่น  “อาจารย์-นักวิจัย-นักศึกษา” สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ (สสอท.)         

32

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (สสอท.) จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่นของสมาคมฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ ด้านสนับสนุนวิชาการและด้านกิจกรรมนักศึกษา เนื่องในโอกาสงานครบรอบการสถาปนาสมาคมฯ  ประจำปี 2566 ณ Siam@Siam Design Hotel Bangkok วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

โดยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ที่ได้รับรางวัลจำนวน 8 รางวัล ได้แก่

1.อาจารย์ Lung-Chi LIN วิทยาลัยนานาชาติจีน ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ระดับดีเด่น

2.รศ.ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดีเด่น

3.นายภูมินทร์ จันทนเสวี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น  ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.นางสาวกัลย์สุดา เอมสมุทร วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5.นางสาวเกวลี กิตติอุดมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

6.นายศิวกร บรรลือทรัพย์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น  ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.นางสาวพัฒน์นรีลักษณ์ วิรยศิริ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

8.นายตุลา ประทับ วิทยาลัยครุศาสตร์ นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

- Advertisement -