ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ร่วมวิ่งเพื่อสันติภาพ

39

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ ร่วมวิ่งเพื่อสันติภาพ (Peace Run) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการดำเนินโครงการ “ลูกเสือผู้นำสันติภาพ ประเทศไทย (Messengers of Peace, THAILAND)” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างค่านิยม แรงบันดาลใจในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อันเป็นการสร้างสรรค์สันติภาพให้กับประเทศไทยและโลก ทางหนึ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของลูกเสือผู้นำสันติภาพ ประเทศไทย สู่สายตาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทั่วโลกผ่านองค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement) และเพื่อนำรายได้จากการจัดงาน สนับสนุนโครงการที่จัดทำโดยลูกเสือ ที่ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals – SDGs) และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือผู้นำสันติภาพทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมงาน “วิ่งเพื่อสันติภาพ – Peace Run” คือ ลูกเสือ – เนตรนารี, ผู้กำกับลูกเสือ, เครือข่ายลูกเสือผู้นำสันติภาพ ประเทศไทย, ลูกเสือ – เนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือจากหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, เด็ก, เยาวชน, นักวิ่ง, และบุคคลที่สนใจทั่วไป ประเภทของการแข่งขัน มี 4 ประเภท ได้แก่ 1) เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 2) Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร 3) มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 4) ประเภทพิเศษ (VIP)

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) กล่าวว่า ในส่วนของสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ ได้มีการออกซุ้มกิจกรรมเพื่อการสร้างจิตสำนึก ภายใต้กฎลูกเสือข้อ 6 “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์” และหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ กิจกรรมศิลปะยึกยือ โดยดร.พลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศศรีลังกา และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และนายกสโมสรลูกเสือสัตว์ดิภาพสัตว์ รศ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ คุณภูวรา เลิศบุญปัญญา กรรมการ คุณสุริยัน ผาฟองยุน เลขาธิการ คุณธีระพนธ์ บุตรเหมรัศมิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการลูกเสือผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace – MoP) จุดเริ่มต้น คือ โครงการ Gift for Peace ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกเสือทั่วโลกที่อาสาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบูรณะฟื้นฟูสภาพความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงทางธรรมชาติ ในขณะนั้น King Abdullah กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้ทรงสังเกตโครงการ Gift for Peace ของลูกเสือนี้อย่างใกล้ชิดและทรงกล่าวว่า “Scouts are the messengers of peace – ลูกเสือคือผู้นำสันติภาพ” จากนั้นพระองค์และ King Carl XVI Gustaf กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสวีเดน (ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิลูกเสือโลก) ได้ริเริ่มโครงการเพื่อเผยแพร่สันติภาพและความสงบสุขโดยลูกเสือทั่วโลก ที่มีชื่อว่า “ลูกเสือผู้นำสันติภาพ – Messengers of Peace (MoP)” ซึ่งได้เปิดตัวขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) โดยคณะกรรมการลูกเสือโลก (World Scout Committee) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จิตอาสา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกเสือและอาสาสมัครทั่วโลกในการทำความดีต่อไป

ในประเทศไทย โครงการลูกเสือผู้นำสันติภาพ Messengers of Peace (MoP) จัดตั้งขึ้นพร้อมกับอีกหลายประเทศทั่วโลกในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ซึ่งตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ การฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีเกี่ยวกับการทำโครงการที่ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสร้างสรรค์สันติภาพ, การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการลูกเสือผู้นำสันติภาพ ระดับท้องถิ่น (MoP Local Coordinator), การเป็นเจ้าภาพการจัดฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการลูกเสือผู้นำสันติภาพระดับประเทศ (MoP National Coordinator) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมมาจากกว่า 20 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, การลงนามในบันทึกความเข้าใจในข้อตกลง (MOU) กับองค์กรระดับสากลและระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับงานอาสาสมัครและสันติภาพ เช่น โรตารีสากล (ภาค 3350), องค์การการศึกษาปฐมวัยโลกแห่งประเทศไทย (World Organization of Early Childhood Education), สถานศึกษาหลากหลายระดับ สังกัด และประเภท, จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล (International Day of Peace) อีกทั้งการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมากมาย เช่น งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ, การนำเสนอผลงานของลูกเสือไทยต่อเลขาธิการองค์การลูกเสือโลก และสมาคมลูกเสืออาเซียนเพื่อความร่วมมือในภาคพื้น (ASEAN Scout Association for Regional Cooperation) ฯลฯ ปัจจุบันมี ดร.วรรยดา บุตรานนท์ เป็นผู้ประสานโครงการ Messengers of Peace ขององค์การลูกเสือโลก (ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก) ประจำประเทศไทย อีกด้วย

- Advertisement -