การแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 14 มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

20

การแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 14 มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมแจกทุนการศึกษากว่า 50 รางวัล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับ สมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน Jeenthainews.com (จีน-ไทยนิวส์) มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง เครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน (iGET) และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ จัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “创意经济 : เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2566 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำเสนอการท่องเที่ยวไทยอย่างสร้างสรรค์ สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ และพัฒนาบุคลากรด้านภาษาจีนของไทยให้ตอบโจทย์การพัฒนาในยุคใหม่ โดยมีการมอบทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและทุนบางส่วนแก่ผู้แข่งขันรวมกว่า 50 กว่ารางวัล

ไทยมีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งและตลาดส่งออกอันดับสอง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของเยาวชนไทย จึงถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญ ที่จะส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือระหว่างไทย-จีนในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังโควิด-19 ที่นานาประเทศต่างปรับใช้แนวคิด ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ (Creative Economy) ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทรัพยากรในท้องถิ่น และนวัตกรรม ซึ่งไทยเองให้ความสำคัญและมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านแนวคิดนี้ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่เน้นความหลากหลายและเน้นความยั่งยืน

การแข่งขันปีนี้มี 4 รายการ ได้แก่ คัดลายมือ กล่าวสุนทรพจน์ ร้องและเต้นเพลงจีน รวมถึงเล่าเรื่องเที่ยวไทยสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการนำเสนอแง่มุมต่างๆ ของประเทศไทยให้ชาวจีนได้รับรู้ ผ่านไอเดียสุดสร้างสรรค์ โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร 100% สำหรับผู้แข่งขันระดับมัธยมปลายที่ได้รางวัลชนะเลิศในทุกประเภทการแข่งขัน ทุนระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร 50% สำหรับผู้แข่งขันระดับมัธยมปลายที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในทุกประเภทการแข่งขัน ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร 25% สำหรับผู้แข่งขันระดับมัธยมปลายที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในทุกประเภทการแข่งขัน ส่วนผู้แข่งขันระดับมัธยมปลายที่ได้รางวัลชมเชย จะได้รับทุนดังกล่าวในสัดส่วน 10% นอกจากนี้ ยังมีเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รางวัลในแต่ละการแข่งขันด้วย

ด้านมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง (GDUFS) สถาบันอุดมศึกษาของมณฑลกวางตุ้งที่มีชื่อเสียงด้านวิชาภาษาต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และการบริหารธุรกิจ มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี 2 รางวัล ในการนี้ คณะการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ยังได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับจีนไทยนิวส์ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและการให้ข้อมูลด้านการศึกษาในจีนที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจชาวไทย

งานนี้ยังได้รับการสนับสนุนหนังสือ “จับจ้องมองจีน” เพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่นักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง โดยเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลจากรายการ “จับจ้องมองจีน” ทางช่องเนชั่นทีวี รายการที่มุ่งให้คนไทยได้รู้จักจีนในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีน และธุรกิจการท่องเที่ยวให้สู่ความเป็นสากล ซึ่งสอดคล้องกับเจตจำนงของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาที่หลากหลาย เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในแต่ละสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งการส่งเสริมกับกลุ่มเยาวชนนั้นถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในอนาคต
รศ.ดร. ไช่ หง คณบดีคณะการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง เผยว่ามหาวิทยาลัยฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย โดยสาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล “Friend of Thailand” ในปี 2556 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นสถาบันด้านการเรียนการสอนแห่งเดียวในโลกที่ได้รับรางวัลนี้ พร้อมกล่าวถึงความประทับใจนักศึกษาไทย ในเทศกาลวัฒนธรรมโลกครั้งที่ 15 ของมหาวิทยาลัย ที่นำเสนอวัฒนธรรมไทยด้วยภาษาจีนที่คล่องแคล่วแก่นักศึกษาจากทั่วโลก ทั้งยังทำจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี รวมถึงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

ผศ.ดร.ชัชวาล หังสพฤกษ์ ประธานเครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน กล่าวว่า 20 ปีที่ผ่านมา การเรียนภาษาจีนในไทยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกว่า 60 แห่ง และโรงเรียนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ มีการจัดหลักสูตรภาษาจีน ทำให้มีนักเรียนไทยกว่า 1.3 ล้านคน เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 ซึ่งการจัดการแข่งขัน Friendship Cup เป็นเวทีสำหรับการแสดงความรู้ความสามารถของนักเรียนไทยที่มีทักษะภาษาจีนเป็นเลิศ ซึ่งในแต่ละปีผู้จัดล้วนเห็นถึงความตั้งใจ และความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จึงรู้สึกประทับใจ ชื่นชมในความพยายาม และความสามารถของนักเรียนทุกคน พร้อมขอบคุณผู้จัดทุกฝ่ายที่ให้โอกาสนักเรียนแสดงความสามารถ ทั้งยังช่วยให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือด้านการศึกษาต่อประเทศจีน ที่ตอบโจทย์นักเรียนชาวไทย

นางสุมิตรา ทองแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า ไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1-6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นับเป็นครั้งที่ 50 ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนตั้งแต่ปี 1981 ในโอกาสนี้พระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษแก่ China Media Group ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน ดังนั้น ไทยจึงเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาจีนมาโดยตลอด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของไทยให้ความสำคัญและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีน เพื่อบ่มเพาะบุคลากร พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน และสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาด

- Advertisement -