โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.​ จัดพิธีเปิดโครงการ Good Home Good Health

113

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.​ จัดพิธีเปิดโครงการ Good Home Good Health รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.​ โดย น.อ.สุเชษฐ

ตรรกธาดา ประธานเปิดโครงการฯ ตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในปี ๒๕๖๗ ในด้านการดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการกำลังพลทุกระดับเพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ จากนโยบายในด้านดังกล่าว​ มีสั่งการให้ขยายพื้นที่การดำเนินโครงการ Good Home Good Health โดยมีเป้าหมายให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดีปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องครอบครัวฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ Good Home Good Health เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ หัวใจสำคัญในการจัดกิจกรรมเน้น ชุนชน ดูแลชุมชน เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ภายในงานมีการจัดสถานีคัดกรองสุขภาพทางกายและทางจิต สถานีทดสอบสมรรถภาพร่างกายประเมินความเสี่ยง สถานีการสร้างช่องทางด่วนกรณีฉุกเฉิน สถานีการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) สถานีรู้เท่าทันโรคไข้เลือดออกภัยร้ายจากยุงลาย อีกทั้งมีการให้ความรู้ภายในงาน กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเต้น ไลน์แดน และกิจกรรมเยี่ยมบ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๘๐ นาย วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ย.๖๖ ณ ห้องกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

- Advertisement -