ปริศนา!เมียธรรมนัสถือหุ้น บ.ขายสลากกินแบ่ง-ทัวร์ เกิน 5 % -ยังติดต่อเจ้าตัวแจงไม่ได้

467

ปริศนา! ภรรยา ธรรมนัส รมช.เกษตรฯ ถือหุ้น บ.ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล –นำเที่ยวขายตั๋วเครื่องบิน 80 % ไม่พบข้อมูลสัญญาโอนหุ้น จ้างนิติบุคคลบริหาร กรณีถือครองเกิน 5% ตาม พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี ด้าน ป.ป.ช.กำลังตรวจสอบ ขณะที่ยังติดต่อเจ้าตัวชี้แจงไม่ได้

ในการยื่นทรัพย์สินแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พะเยา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 (ป.ป.ช.เปิดเผย เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2562) ร.อ.ธรรมนัส หรือนายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า นางอริสรา พรหมเผ่า คู่สมรส มีเงินลงทุน 5 บริษัท ในจำนวนนี้ 2 บริษัท ถอนชื่อออกแล้ว ได้แก่ 1.บริษัท ตลาดคลองเตย (1551) จำกัด ออกเมื่อ 1 ก.ค.2562 2.บริษัท ภัทรเจริญ ไมนิ่ง จำกัด ออกเมื่อ 1 ก.ค.2562

อีก 3 บริษัท ยังคงถือครอง ได้แก่

1. บริษัท สบายใจ มาร์เก็ต จำกัด จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่า 4 ล้านบาท

2.บริษัท ฮันนี สไมล์ ฮอลิเดย์ (2018) จำกัด จำนวน 8,000 หุ้น มูลค่า 200,000 บาท

3. บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.การ์ด จำกัด จำนวน 140,000 หุ้น มูลค่า 14 ล้านบาท

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า

1.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) บริษัท สบายใจ มาร์เก็ต จำกัด ณ วันที่ 30 เม.ย.2563 (นำส่งงบการเงินเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2563) นางอริสรา พรหมเผ่า ยังคงถือหุ้น จำนวน 40,000 หุ้น (80%) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่ง ( ดูเอกสาร)

2.บริษัท ฮันนี สไมล์ ฮอลิเดย์ (2018) จำกัด บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ณ วันที่ 27 ต.ค.2562 (นำส่งงบการเงินเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562) นางอริสรา พรหมเผ่า ยังคงถือหุ้น จำนวน 8,000 หุ้น (80%) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท กิจกรรมนำเที่ยว

3.บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.การ์ด จำกัด บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ณ วันที่ 30 เม.ย.2562 นางอริสรา พรหมเผ่า คงถือหุ้น จำนวน 140,000 หุ้น (70%) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย (ดูเอกสาร)

น่าสังเกตว่า ล่าสุดไม่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นทั้ง 3 บริษัทของนางอริสรา พรหมเผ่า

ขณะที่ พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 บัญญัติห้าม รัฐมนตรีและคู่สมรสถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน (มาตรา 4) ในกรณีที่รัฐมนตรีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้นิติบุคคลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ และเมื่อได้ดำเนินการโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นให้กับนิติบุคคลใดแล้ว ให้รัฐมนตรีแจ้งเป็นหนังสือให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้โอนหุ้นส่วนหรือหุ้นนั้น (มาตรา 5)

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

รัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แจ้ง ป.ป.ช.ว่าได้โอนหุ้นให้นิติบุคคลพร้อมสัญญาการโอนหุ้น ตามที่เปิดเผยในเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. มี 4 ราย แต่ไม่มีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัสแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยสำนักข่าวอิศราว่า กรณีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กรณีการเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.พะเยา และกรณีการเข้ารับตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นจึงมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายคือ กรณีการเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. นั้น ไม่มีกฎหมายห้ามการถือครองหุ้นเกิน 5% แต่การเข้าดำรงตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ มีกฎหมายการห้ามถือครองหุ้นเกิน 5% หากเกินและประสงค์จะรับผลประโยชน์ต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช.

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า แต่ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. ฉบับใหม่ปี 2561 กำหนดให้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หากมีการยื่นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว และต้องยื่นอีกครั้งภายใน 30 วัน ไม่ต้องยื่นใหม่ โดย ร.อ.ธรรมนัส ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีรับตำแหน่ง ส.ส.พะเยา มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 25 พ.ค.-25 มิ.ย. 2562 (ภายใน 30 วันหลังปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง) ต่อมาได้รับการโปรดเกล้าฯเป็น รมช.เกษตรฯ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ดังนั้นจึงอยู่ในช่วงระยะเวลา 30 วันตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. ฉบับใหม่ จึงไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ

“ดังนั้นประเด็นที่ ป.ป.ช . ต้องตรวจสอบก่อนคือในช่วงที่ ร.อ.ธรรมนัส เข้ามาเป็น รมช.เกษตรฯ แล้ว ภริยายังมีการถือครองหุ้นเกิน 5% อยู่หรือไม่ โดยเบื้องต้นสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงาน ป.ป.ช. กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่” แหล่งข่าว ระบุ

ผู้สื่อข่าวได้พยายามมติดต่อ ร.อ.ธรรมนัส เพื่อขอให้ชี้แจงประเด็นดังกล่าว แต่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ยังไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้

ต่อมาวันที่ 24 ก.ค. ผู้สื่อข่าวได้ประสานงานถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมแจ้งว่า ต้องการสัมภาษณ์ ร.อ.ธรรมนัส เพื่อสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สิน โดยได้รับคำแนะนำให้ติดต่อและสอบถามไปยังทีมงานหน้าห้อง ร.อ.ธรรมนัส ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ติดต่อและแนะนำตัวกับทีมงานคนดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 13.00 น.ของวันที่ 24 ก.ค. แต่จนถึงเวลานี้ ทีมงานหน้าห้อง ร.อ.ธรรมนัส ได้เปิดอ่านข้อความแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด

ขณะที่ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา สอบถามนายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถึงข้อมูลกรณีรัฐมนตรีแจ้งขอรับผลประโยชน์จากการถือครองหุ้นเกิน 5% แก่ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

นายนิวัติไชย ระบุว่า เท่าที่ทราบข้อมูลขณะนี้ มีรัฐมนตรีอย่างน้อย 4 ราย ที่ทำหนังสือแจ้งประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอรับประโยชน์จากการถือครองหุ้น 5% ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และคู่สมรส คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และคู่สมรส และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และคู่สมรส

“เท่าที่มีการแจ้งข้อมูลมายัง ป.ป.ช. อย่างเป็นทางการมีแค่รัฐมนตรี 4 รายนี้ ส่วนรัฐมนตรีรายอื่น ๆ ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามา ถ้าหากมีการร้องเรียน หรือมีการเปิดเผยจากสื่อมวลชน สำนักงาน ป.ป.ช. จะรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป” นายนิวัติไชย ระบุ

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงของ ร.อ.ธรรมนัสหรือผู้เกี่ยวข้อง สำนักข่าวอิศราจะนำมารายงานเพิ่มเติมต่อไป

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90635-report06.html

- Advertisement -