คปภ.จับมือจังหวัดชลบุรี รณรงค์ปลุกพลังนักบิดทำประกันภัย พ.ร.บ.เดินหน้ารณรงค์นำร่องนิคมอุตสาหกรรมและนักบิดในเมืองชลบุรี

11

นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” ณ โรงแรมนิกโก้ อมตะชิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าการจังหวัดชลบุรี นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ต้อนรับ พร้อมทั้งผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี อาสาสมัครประกันภัย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกพลังและรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องนิคมอุตสาหกรรมแก่เจ้าของรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และหันมาใส่ใจทำประกันภัย พ.ร.บ. ภายใต้โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน

นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าข้อมูลการจดทะเบียนรถสะสมภาพรวมทั้งประเทศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนจำนวนกว่า 42.86 ล้านคัน ซึ่งเป็นรถที่จัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. เพียง 34. 21 ล้านคัน หรือคิดเป็นร้อยละ 79.83 ของรถที่จดทะเบียนทั้งหมด นอกจากนี้ จากข้อมูลการจ่ายผู้เสียหายเบื้องตันของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (1 มกราคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566) ได้มีการเยี่ยวยาผู้ประสบภัยจากรถมากถึง 8,033 ราย คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 159 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนประกันภัย พ.ร.บ. จำนวนมาก โดยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ประสบภัยนั้นเกิดจากรถจักรยานยนต์ กล่าวว่าการจัดกิจกรรม”คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พร.บ. ” ในครั้งนี้ จะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย พรบ มากยิ่งขึ้น โดยได้เน้นกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน และผลักดันให้ทุกพื้นที่มีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นว่าจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองที่สำคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC มีจำนวนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากรวมถึงจังหวัดชลบุรีมีความพร้อมที่จะเป็นพื้นที่แรกในการปลุกพลังและส่งเสริมประชาสัมพันธ์เรื่องประกันภัย พ.ร.บ.ให้ตระหนักถึงความสำคัญ รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. รวมทั้งตั้งเป้าหมายผลักดันให้จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ในการทำประกันภัย พ.ร.บ. เต็มรูปแบบ 100%

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการจัดกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Roadshow การสร้างการรับรู้ด้านประกันภัย พ.ร.บ. ในย่านชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ ที่จัดให้มีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากประกันภัย พ.ร.บ. การออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมินิคอนเสิร์ตจากธัญญ่า อาร์สยาม อีกทั้งในปีนี้ยังได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ “คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ. “ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานโครงการ และประกันภัย พ.ร.บ. รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook กองทุนทดแทนผู้ประกันภัยอีกดัวย

- Advertisement -