สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง เชิญ ผอ.โรงพยาบาลปิ่นเกล้า เป็นที่ปรึกษา

50

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 พลโทชุมพร อินทร์ทองน้อย อุปนายกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย พลเรือเอกเชษฐาใจเปี่ยม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าพบ พลเรือตรีวสุธา ข่ายแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อ เชิญ เป็นที่ปรึกษา ของสมาคม โดยมีนาวาเอกเรวัตร กิจณรงค์
รองผอ.โรงพยาบาลร่วมต้อนรับ

ทั้งนี้ สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสมาคมการกุศล ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ สงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ ที่เกิดจากโรคมะเร็ง สนับสนุนส่งเสริม ค้นคว้า เผยแพร่การวิจัย ด้านการศึกษา เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ประสานการปฏิบัติ สงเคราะห์ ร่วมกับ สถาบัน มูลนิธิ โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ที่ดูแล เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

- Advertisement -