ขาดอายุความ 5 ปี! ศาลฎีกาฯยกคำร้อง นายก อบจ.มุกดาหาร ยื่นบัญชีฯเท็จ 2 ครั้ง

42

แพร่คำพิพากษาศาลฎีกาฯยกคำร้อง ‘มลัยรัก ทองผา’ นายก อบจ. มุกดาหาร ยื่นบัญชีฯเท็จ ป.ป.ช. 2 ครั้ง ซุกรถมอเตอร์ไซค์ ที่ดิน เงินเบิกเกินบัญชี เหตุได้ตัวมาศาลเกินกว่า 5 ปี ขาดอายุความ

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 ก.ค. 2563 เผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ผู้ร้องราย นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มุกดาหาร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามายังศาลเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันกระทำความผิด คดีส่วนอาญาจึงเป็นอันขาดอายุความ พิพากษายกคำร้อง รายละเอียดดังนี้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วาระที่ ๑และกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วาระที่ 2 ปัจจุบัน ผู้ถูกกล่าวหา ยังดำรงตำแหน่งอยู่ ขอให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหากับลงโทษในข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วาระที่ 2 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81, 114, 167, 188

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลสอบข้อเท็จจริงจากคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดการไต่สวนพยานผู้ร้องและพยานผู้ถูกกล่าวหา

พิเคราะห์คำร้อง เอกสารประกอบคำร้อง คำให้การของผู้ถูกกล่าวหา ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความทั้งสองฝ่ายรับกัน รับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วาระที่ 1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2552 และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 และได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วาระที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 โดยได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตำแหน่ง วาระที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยไม่ได้แสดง รถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิ หมายเลขทะเบียน กมบ กาฬสินธุ์ 739 กรณีเข้ารับตำแหน่ง วาระที่ 2 ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 โดยไม่ได้แสดงรายการที่ดินโฉนดเลขที่ 10334 และเลขที่ 6289 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร รถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิ หมายเลขทะเบียน กมบ กาฬสินธุ์ 739 และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 4126026665 ผู้ร้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงเหตุผลที่ไม่แสดงรายการทรัพย์สินดังกล่าวต่อผู้ร้องแล้ว ปัจจุบันผู้ถูกกล่าวหายังดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วาระที่ 2 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 ต่อมาวันที่ 29 เมษายน 2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งรับคำร้องและแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันดังกล่าว

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า คดีของผู้ร้องขาดอายุความตามคำร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายของผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่

เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 167 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังการกระทำความผิดยังคงบัญญัติให้การกระทำตามคำร้องเป็นความผิดอยู่และมีระวางโทษเท่าเดิม จึงให้ใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำผิดบังคับแก่คดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ส่วนคำขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นมาตรการบังคับทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 81 ไม่เป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหา จึงต้องใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 ที่กำหนดห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี บังคับแก่คดีนี้ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 มิได้บัญญัติเรื่องอายุความไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยอายุความมาใช้บังคับแก่คดีนี้ ดังนั้น ถ้าผู้ร้องมิได้ยื่นคำร้องและมิได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามายังศาลภายในกำหนดห้าปี นับแต่วันกระทำความผิด คดีย่อมเป็นอันขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 (4) ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จึงเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อผู้ร้องภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้ารับตำแหน่งและวันพ้นจากตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 มาตรา 32 และมาตรา 33 ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วาระที่ 1 และกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารวาระที่ 2 ต่อผู้ร้องเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ตามลำดับ ผู้ร้องนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาส่งศาลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 จึงเป็นกรณีที่ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามายังศาลเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันกระทำความผิด คดีส่วนอาญาจึงเป็นอันขาดอายุความแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (6) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 8 วรรคสาม มาตรการบังคับทางการเมืองเป็นการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและไม่อาจแยกออกจากโทษทางอาญาได้ เมื่อคดีส่วนอาญาขาดอายุความ จึงไม่อาจนำมาตรการทางการเมืองมาใช้บังคับได้

พิพากษาให้ยกคำร้อง. (คดีหมายเลขแดงที่ อม. 260/2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562)


Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/90394-news-134.html

- Advertisement -