รีสอร์ทดังยื่นอุทธรณ์! คดีศาลปค.เพชรบุรี พิพากษาเพิกถอนโฉนด รุกทางสาธารณะ ‘เขาตะเกียบ’

29

‘วีรันดา รีสอร์ท’ เตรียมยื่นอุทธรณ์ หลังศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาให้ ‘กรมที่ดิน’ เพิกถอนโฉนดที่ดินของโรงแรม 53 ตารางวา มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เผยหากบริษัทไม่ได้รับความเป็นธรรมอีก จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เผยเคยมีคำพิพากษาฎีกาถึงที่สุดให้การออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย

จากกรณีที่ศาลปกครองเพชรบุรี มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 26/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 94/2563 ระหว่าง นายสมศักดิ์ เขียวขำ ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน ผู้ฟ้องคดี อธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี และบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ผู้ร้องสอด กรณีออกโฉนดที่ดินทับถนน หรือทางสาธารณะบริเวณเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยศาลฯมีคำพิพากษาให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด (ผู้ร้องสอด) จำนวน 4 แปลง เนื่องจากรุกล้ำแนวเขตถนนลาดยางหรือแนวเขตถนนเดิมหรือทางสาธารณะ บริเวณเขาตะเกียบ อ.หนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้กรมที่ดินแจ้งรังวัดแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 รายเพื่อดำเนินการแก้ไข และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อคืนที่ดินดังกล่าวแก่สาธารณะ ภายใน 90 วัน

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ VRANDA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทฯได้ถูกเรียกเข้าเป็นผู้ร้องสอดในคดีของศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดำที่ 26/2562 คดีหมายเลขแดง 94/2563 บริษัทฯ จึงขอรายงานความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีพิพาท ดังนี้

1.คดีดังกล่าวโจทก์ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2562 โดยศาลปกครองได้มีคำสั่งเรียกให้บริษัทฯเข้าเป็นผู้ร้องสอดเมื่อวันที่ 6 ส.ค.2562

2.คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีจำนวน 6 คน ได้แก่ (1) นางบุญมา ไพศาล (2) นายประเสริฐ เทียมทัด (3) นายประสาร พวงสุวรรณ์, (4) นายสมชาย เขียวขำ (5) นายสมศักดิ์ เขียวขำ , (6) นายสนั่น สุกสี

ผู้ถูกฟ้องคดี ได้แก่ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1 , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เดิม) ที่ 2
ผู้ร้องสอด บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

3.คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากคำสั่งทางปกครอง

4.หากพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พบว่าพื้นที่โฉนดที่เป็นคดีพิพาทมีขนาดพื้นที่ประมาณ 53 ตารางวา อยู่ในส่วนของโรงแรม ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยบริษัทคาดว่าจะมีขนาดรายการที่ดินตามมูลค่าทางบัญชีไม่เกิน 5,000,000 บาท และไม่กระทบสิ่งปลูกสร้างของบริษัท

5.เนื่องจาก ในขณะนี้ คดีดังกล่าวได้มีคำพิพากษาศาลปกครอง (ชั้นต้น) เท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองต่อศาลปกครองสูงสุด ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และภายหลังหากคำ พิพากษาปกครองสูงสุด เป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เนื่องจากประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนี้ ได้เคยมีการวินิจฉัย และมีคำพิพากษาฎีกาถึงที่สุดแล้วครั้งหนึ่งว่าการออกโฉนดที่ดินแปลงนี้เป็นการออกโดยชอบด้วยกฎหมาย

cr:https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/90413-VRANDA-land-admincourt.html

 

- Advertisement -