สตง.พบปัญหา ‘กรมการค้าภายใน’ กำกับดูแลชั่งตวงวัดไร้ประสิทธิภาพ จี้อธิบดีแก้ไขทั้งระบบ

70

สตง. ตรวจงานคุ้มครองผู้บริโภค กรมการค้าภายใน พบปัญหาเพียบ กำกับดูแลชั่งตวงวัดไม่มีประสิทธิภาพ เปิดช่องผู้ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดไม่ได้มาตรฐาน ขาดความถูกต้องเที่ยงตรง แต่ได้รับการรับรองติดสติ๊กเกอร์ประจำปี จี้ อธิบดีแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ชงแนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามาทำหน้าที่ช่วยติดตามงานลดภาระภาครัฐ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค ของกรมการค้าภายใน พบว่ายังมีปัญหาการกำกับดูแลราคาและปริมาณสินค้าและบริการไม่เป็นไปตามมาตรการและกลไกที่กำหนด การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการบางส่วนยังไม่เกิดประสิทธิผล ขณะที่การสร้างเครือข่ายอาสาธงฟ้า 1569 ยังไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และเครื่องชั่งตวงวัด ก็ไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้ กรมการค้าภายใน ดำเนินการโดยด่วน

โดยในส่วนการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และเครื่องชั่งตวงวัด ไม่มีประสิทธิภาพนั้น สตง.ระบุว่า กรมการค้าภายในมีภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าในปริมาณที่ครบถ้วน ถูกต้องและเที่ยงตรง โดยกำหนดมาตรการเพื่อกำกับตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจชั่งตวงวัดทั้งระบบอันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดประเภทผลิต นำเข้า ขาย ซ่อม เครื่องชั่งตวงวัด และให้บริการชั่งตวง หรือวัด รวมทั้งผู้ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดสำหรับใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อให้มีการประกอบธุรกิจและใช้เครื่องชั่งตวงวัดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนผู้บรรจุหรือผู้นำเข้าสินค้าหีบห่อ เพื่อให้สินค้าหีบห่อบรรจุสินค้าถูกต้องตรงกับปริมาณสินค้าที่แสดง

แต่จากการตรวจสอบพบว่า การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และเครื่องชั่งตวงวัด ของกรมการค้าภายในไม่มีประสิทธิภาพ โดยการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ครอบคลุม/ไม่ครบถ้วน การกำกับดูแลให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดชั้นหลังไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดระหว่างการใช้งานไม่เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และเกณฑ์การตรวจสอบที่กำหนด ส่งผลให้อาจมีผู้ประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดดำเนินการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดโดยไม่มีใบรับรอง อาจผลิต นำเข้า ขาย ซ่อม เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ได้มาตรฐาน และอาจมีการใช้งานเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งผลให้ผลการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดระหว่างการใช้งานขาดความน่าเชื่อถือและไม่ถูกต้อง เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานโดยเฉพาะการรับรองเครื่องชั่งตวงวัดระหว่างการใช้งานที่ลักษณะทั่วไปไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน

แต่หน่วยงานมีการให้การรับรองด้วยการติดสติ๊กเกอร์รับรองประจำปี อันส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่จะได้รับสินค้าไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามจำนวน/ปริมาณที่ควรจะเป็นจากการซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ขาดความถูกต้องและเที่ยงตรง

เบื้องต้น สตง. ได้แจ้งข้อเสนอแนะให้ อธิบดีกรมการค้าภายใน พิจารณาสั่งการให้มีการดำเนินการ พิจารณากำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจกับผู้ที่ไม่มาต่ออายุหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถกำกับดูแลการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดให้ศูนย์/สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่ขาดการต่ออายุหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามกำหนด

นอกจากนี้ ยังให้ พัฒนาระบบงานชั่งตวงวัดให้สามารถใช้ในการกำกับควบคุมผู้ประกอบธุรกิจเครื่องชั่งตวงวัดและผู้ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัด และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกรมการค้าภายในต้องกำกับควบคุมให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์/สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดใช้ระบบงานชั่งตวงวัดในการกำกับควบคุมและแจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและผู้ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อให้มาดำเนินการต่ออายุหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด กำกับควบคุมให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์/สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดกับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาสร้างกลไกการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน เกณฑ์การตรวจสอบ และกฎหมายการตรวจสอบการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคของกรมการค้าภายใน

พร้อมพิจารณากำหนดแนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามาทำหน้าที่ในการติดตามกำกับดูแลเครื่องชั่ง ตวงวัดที่มีอายุค่ารับรองแทน โดยกรมการค้าภายในทำหน้าที่กำกับควบคุมการทำงานของภาคเอกชนแทนเพื่อเป็นการลดภาระงานของหน่วยงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดที่มีอายุคำรับรอง รวมถึงการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีควรพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงและทรัพยากรของแต่ละศูนย์/สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด โดยใช้ข้อมูลการตรวจสอบในปีก่อนหน้าและอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ พิจารณาประกอบการจัดทำแผน และต้องดำเนินการจัดทำแผนให้ครอบคลุมพื้นที่และชนิดของเครื่องชั่งตวงวัดในความรับผิดชอบ และจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดแก่ผู้ช่วยนายตรวจเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายตรวจ อันจะส่งผลให้งานตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90366-news02-21.html

- Advertisement -