นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ร่วมงานกินรีทอง

20

และลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ สื่อสารมวลชนดีเด่น จากการเป็นพิธีกรโปรดิวเซอร์รายการข่าวเด่นประเด็นเด็ด ทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)เป็นต้น จากการได้รับรางวัลกินรีทอง ในฐานะสื่อสารมวลชนดีเด่น ประจำปี2566 ในครั้งนี้นางลัลน์ลลิตได้ให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการสื่อสาร ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคม ดังจะเห็นได้ว่าทุกยุคทุกสมัย มนุษย์มักใช้การสื่อสารเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น เพราะการสื่อสารเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของคนๆ หนึ่งไปยังคนอีกคนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น โดยมีประบวนการขึ้นตอนและรูปแบบเป็นทางการเสมอ มีวัถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้ประชาชนในสังคมได้รับรู้ โดยมี สื่อมวลชน เป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการสื่อสาร

- Advertisement -