มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเเละสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

8

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เเละรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานพบปะหารือคณะกรรมการสื่อสารเเละประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเเละสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น ณ บิ๊กบอส ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจ ฯ จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่รู้จริงปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” โดยมอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการสอนที่เชื่อมโยงความรู้ ความคิดรวบยอด หรือทักษะเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวม ทั้งด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ผ่านการจัดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจ ฯ จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่รู้จริงปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” โดยมอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการสอนที่เชื่อมโยงความรู้ ความคิดรวบยอด หรือทักษะเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวม ทั้งด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ผ่านการจัดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการเกิดจากการบูรณาการรายวิชาในแต่ละสาขาวิชา อาทิ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อม ทางด้านการเรียนและกิจกรรม สำหรับพัฒนาความรู้ ความสามารถในรูปแบบต่างๆทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ด้วยการนำองค์ความรู้ และนำทักษะที่หลากหลายของนักศึกษามาร่วมกันก่อให้เกิด โครงการบูรณาการการเรียนการสอน “OPEN House บริหารฯ อวดดี” ขึ้น อีกทั้งเป็นการเปิดบ้านให้ลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 พบกับกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ชิงเงินรางวัลมากมาย ผู้เข้าร่วมงานสามารถเล่นเกมส์ชิงรางวัล เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสด และการออกร้านจำหน่ายสินค้าอีกมากมาย อาทิเช่น ประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม BCG แข่งขันทักษะทางวิชาการอีสปอร์ต (E – sport) ROV แข่งขันผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อรคพัฒน์ บัวลม 0 8 7673 0382

- Advertisement -