ศธ.แจงรร.จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเปิดเรียน 100%

9

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะผู้ดูแลศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ประชุมติดตามสถานการณ์การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา โดยสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสานักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพร้อมเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ครบ 100 %

ผู้ตรวจราชการศธ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จากการติดตามและรายงานผลการติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของหน่วยงานทาง การศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ยังมีนักเรียนที่ติดตามผู้ปกครองออกนอกราชอาณาจักรและ นักเรียนต่างสัญชาติ ในภาพรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1,040 คน แบ่งเป็นนักเรียนอยู่ในประเทศมาเลเซีย จานวน 1,027 คน / พม่า จานวน 1 คน / กัมพูชา จานวน 7 คน / เยอรมัน จานวน 1 คน และอียิปต์จานวน 4 คน โดยเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 971 คน ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 863 คน สช.จำนวน  92 คน สอศ.จำนวน 6 คน และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 10 คน และสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจำนวน 69 คน โดยหน่วยงานทางการศึกษาที่มีนักเรียนอยู่นอกราชอาณาจักร เร่งบูรณา การการทางาน และประสานงานสานักงานจังหวัด หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เร่งติดตาม นานักเรียนกลับประเทศไทยโดยเร็ว ให้สามารถเข้าเรียนได้ภายในวันที่ 1 ก.ค.

นอกจากนี้ได้สั่งการให้ ศปบ.จชต. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิค 19 ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งรายงานผลประเมินสถานการณ์เป็นรายวันด้วย

Credit : https://www.dailynews.co.th/education/781486

- Advertisement -