“มูลนิธิสตาร์ออฟสยาม” มอบโล่เกียรติยศแก่ “บุคคลดีเด่นโกล์บอลสตาร์แห่งอาเซียน”

36

“มูลนิธิสตาร์ออฟสยาม” จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นโกล์บอลสตาร์แห่งอาเซียน” ประจำปี 2565 Global Star Of Asian Top People Of The Year 2022

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิสตาร์ออฟสยาม โดย ดร.กนกพรรณ จุลคำภา ประธานมูลนิธิสตาร์ออฟสยาม จัดพิธีมอบรางวัล “บุคคลดีเด่นโกล์บอลสตาร์แห่งอาเซียน” ประจำปี 2565 Global Star Of Asian Top People Of The Year 2022 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ในพิธีโครงการ“บุคคลดีเด่นโกล์บอลสตาร์แห่งอาเซียน” ประจำปี 2565 ที่ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลระดับอาเซียน มอบรางวัลแก่ผู้กระทำความดี มีผลงานและสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิรินายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)ได้รับเกียรติรับโล่ผู้บริหารสื่อประชาสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี เป็นบุคคลแบบอย่างที่ดีน่ายกย่อง และจะจารึกบันทึกไว้สำหรับการเป็นคนดีของสังคม “บุคคลดีเด่นโกล์บอลสตาร์แห่งอาเซียน” เพื่อเป็นการยกย่องแก่ผู้ที่ได้กระทำความดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยจัดพิธีมอบ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

- Advertisement -